Privacy- en cookiebeleid

Dit is het Privacy Statement van SmartCenter (SmartCenter, wij, onze, ons). Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en geven hierover graag duidelijkheid aan alle betrokkenen. Wij leggen in dit Privacy Statement uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien de legitieme grondslag voor de verwerking is vastgesteld. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze websites, waaronder www.smartcenter.nl. Via onze website kun jij bijvoorbeeld contact met ons opnemen via e-mail, informatie aanvragen of met ons chatten.

Privacy wetgeving en het belang van onze data subjects vereisen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is geborgd. De vereiste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens sluiten aan bij de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze werknemers en het management zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunen het privacy beleid van SmartCenter naar beste weten en kunnen.

Waarop is deze privacy statement van toepassing?
De Privacy verklaring betreft de behandeling van tot een natuurlijk persoon herleidbare gegevens (“Persoonsgegevens” zoals gedefinieerd in de privacy wetgeving) die wij verzamelen wanneer u onze Website of Services raadpleegt. We gebruiken deze Persoonsgegevens intern in relatie tot onze Website en Services met de volgende doelen:

  • Personaliseren (bij voorbeeld het begrijpen van uw behoeften en voorkeuren), leveren, onderhouden en verbeteren van onze Website of Services,
  • Het mogelijk maken om een persoonlijk account en profiel aan te maken,
  • Met u contact te leggen met betrekking tot onze Website of Services,
  • Reageren op vragen en uitvoering kunnen geven op verzoeken betreffende onze diensten, producten, in het kader van events of in verband met de acquisitie van medewerkers,
  • Kunnen voldoen aan wet- en regelgeving,
  • Het op uw verzoek toesturen van informatie betreffende SmartCenter, haar producten en diensten en nieuwsberichten,
  • Analyseren van het gebruik van de Website en Services, en
  • Andere doelen, indien u daarvoor expliciet uw toestemming heeft gegeven.

Door het vrijwillig verstrekken van uw Persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met voorliggende Privacy verklaring.

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt via de Website van SmartCenter, worden deze gegevens niet doorgegeven aan een ander bedrijf binnen de groep, tenzij daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat of u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij ontvangen en verwerken de informatie die u ons verstrekt. Typisch voor deze zijn naam, titel, functie, e-mail adres, postadres, telefoon, mobile, fax en gegevens over uw bedrijf / organisatie.

Wanneer u onze Website bezoekt en op webpagina’s klikt, wordt geaggregeerde data verzameld over o.m. het pad dat door de website wordt gevolgd. 

Persoonsgegevens die via onze Website worden verzameld kunnen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij beperken het gebruik van Persoonsgegevens tot de doelen die in de voorliggende Privacy verklaring zijn genoemd en voor de doelen waarvoor u impliciet of expliciet toestemming heeft verleend. In overeenstemming met het geldende beleid worden Persoonsgegevens bewaard voor zolang dit nodig is voor het betreffende doel, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het langer bewaren van de gegevens of wanneer daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Zijn je persoonsgegevens veilig?
Wij hebben passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen genomen om de Persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de data verwerking en de aard van de gegevens.

Ongeautoriseerde toegang of gebruik, IT storingen en andere factoren kunnen de beveiliging van persoonsgegevens compromitteren. In aanvulling op de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen, adviseren we onze gebruikers ook zelf veilig te handelen en de nodige security maatregelen in acht te nemen (bij voorbeeld veilig wachtwoord en Internet gebruik). Helaas kan er ondanks de beveiligingsmaatregelen geen 100% garantie worden gegeven op de veiligheid van data tansmissie over het Internet. De consequentie hiervan is dat het aan ons verstrekken van uw Persoonsgegevens op uw eigen risico plaats vindt.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onze website en binnen de omgeving van onze apps / portal. Een cookie is een hoeveelheid data die een website naar de browser van een gebruiker stuurt met de bedoeling dat deze lokaal op de gegevensdrager van een gebruiker wordt opgeslagen ten behoeve van data administratie. Het gebruik van cookies is een industrie standard die door het merendeel van website wordt gebruikt. Cookies maken het mogelijk de inhoud van website informatie aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en om te registreren welke informatie op een website door gebruikers wordt geraadpleegd. Wij zullen cookies nooit gebruiken om informatie van de gegevensdrager te verzamelen die niet door de cookie daar is geplaatst.

Contact en keuzen betreffende de omgang met persoonsgegevens
Als u niet langer elektronische communicatie van ons wilt ontvangen, dan kunt u zich laten uitschrijven. U kunt dit doen via de link die hiervoor in elk bericht is opgenomen of door een bericht met uw wensen te sturen naar het volgende e-mail adres: info@smartcenter.nl.

Wij bewaken de compliance met het privacy beleid en hebben procedures ingericht voor de omgang met privacy verzoeken en klachten. Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens die we via onze website hebben verzameld en/of een klacht, dan kunt u uw vraag mailen.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen
Wij zijn gerechtigd de Privacy verklaring aan te passen. De laatste wijzigdatum staat vermeld aan de bovenzijde van deze pagina. Indien de Privacy verklaring significant is gewijzigd, wordt u hierover op deze plaats of via onze home page geïnformeerd.